Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – raz na 5 lat

OFERTA SZKOLENIOWA – Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Kurs prowadzony jest w celu spełnienia obowiązku ustawowego oraz odświeżania i usystematyzowania wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia.

Obowiązek ustawowy

Zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek raz na 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji,
zaświadczeni o odbyciu tego kursu. Z obowiązku odbycia kursu jest zwolniona jedynie osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności bezpośredniej ochrony fizycznej.

Czas trwania kursu: obejmuje 40 godzin dydaktycznych. Planowany termin rozpoczęcia kursu – 25.06.2022r.

Cena kursu: – 700,00 zł.

Miejsca prowadzenia zajęć:

1. Biurowiec Alkon Office ul. Firlika 41, Szczecin

2. Ośrodek Szkolenie Delve GT – Strzelnica ul. Czarnieckiego 8, 70-221 Szczecin

Więcej informacji:

Facebook Professima

Facebook Alkon

Nasze zajęcia prowadzone są przez kwalifikowaną kadrę.